Burgerinspectie onthult verborgen agenda Monsanto

(de oorspronkelijke oproep staat onder het verslag)
(English call further below)

Enkhuizen, dinsdag 2 november 2010 – Vandaag hield een dertigtal verontruste burgers een ludieke protestactie voor de Monsanto-vestiging in Enkhuizen. Na een geënsceneerde burgerinspectie maakten ze de verborgen agenda van de Amerikaanse multinational bekend. De aanleiding voor de actie is de internationale topconferentie “It’s down to Earth” die op dit moment plaats vindt in Den Haag.

Eerder die ochtend trok de groep in een demonstratieve optocht vanuit het centrum van Enkhuizen naar de vestiging van chemie- en zadenconcern Monsanto aan het Westeinde 161. Aangekomen bij de bedrijfspoort, verkregen de actievoerders echter geen toegang tot het terrein en de gebouwen voor een openbare burgersinspectie. Woordvoerder Anna William van de actiegroep Verdelg Monsanto: “Het is teleurstellend dat we niet worden toegelaten. Burgemeester Jan Baas heeft ons van te voren gezegd dat Monsanto ons tenminste te woord zou staan. Maar zelfs daarvan was geen sprake.”

Bij gebrek aan openheid en medewerking van de kant van Monsanto maakten de actievoerders daarom met behulp van theatrale elementen de resultaten bekend van een eerder gehouden onderzoek naar de ‘verborgen agenda’ van het bedrijf. Getoond werden documenten over consumentenbedrog met ‘verantwoorde’ (giftige en genetisch gemanipuleerde) soja, over gekochte onderzoeksresultaten en over beïnvloede politici. Een door Monsanto benadeelde boer liet een wurgcontract zien. Als klapper onthulden de inspecteurs de geheime agenda van Monsanto. Deze werd in de directiekamer aangetroffen, op de achterkant van het portret van Huge Grant, de grote baas van Monsanto.

De Monsanto-agenda blijkt schade aan mens en milieu ondergeschikt te maken aan het behalen van maximale winst, aldus Anna William. “Het gaat hier niet om een onschuldig groentezadenbedrijf dat de mensheid helpt om voldoende voedsel te produceren, maar om een onderneming die er alles aan doet om de hele voedselmarkt onder controle te krijgen. En een ieder die tegen haar belangen ingaat, wordt de mond gesnoerd.”

De Amerikaanse multinational is groot geworden met de verkoop van bestrijdingsmiddelen, zoals het ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’. Tegenwoordig richt zij zich op de combinatie van genetisch gemanipuleerde soja en maïs die resistent zijn gemaakt tegen de bijgeleverde insecticide RoundupReady. Het bedrijf ijvert voor klimaatsubsidies (CO2-kredieten) voor het telen van gewassen met gif. Monsanto is sinds enkele jaren ook actief in Nederland, waar het Seminis, De Ruiter Seeds en Western Seed heeft opgekocht. Het bedrijf heeft wereldwijd inmiddels 23% van de commerciële zadenmarkt in handen.

De inspectie valt samen met de internationale topconferentie ‘It’s Down to Earth’ in Den Haag over  landbouw, klimaatverandering en voedselzekerheid. Bedrijven als Monsanto lobbyen daarbij voor technologische oplossingen voor het wereldwijde voedselvraagstuk. De actiegroep ‘Verdelg Monsanto’ bepleit echter de bevordering van lokale duurzame landbouw. Kleinschalige landbouw biedt wereldwijd werkgelegenheid aan 2,8 miljard mensen en helpt tegen honger, ondervoeding en de huidige voedselcrisis. Deze vorm van landbouw is daarbij minder afhankelijk van fossiele brandstof en zorgt voor minder milieuschade en klimaatverandering.

Meer foto’s van de actie zijn te vinden bij het verslag op de Nederlandse Indymedia Website.

_______________________________________
de oproep:

Burgerinspectie van een Monsanto-vestiging
Enkhuizen – dinsdagochtend 2 november 2010

Voedselzekerheid ten tijden van klimaatverandering?
1-5 November komen agro-industrie, machtige regeringen, de VN, en de Wereldbank samen in de conferentie It’s down 2 Earth in Den Haag. Ter voorbereiding op de klimaattop COP16 eind november in Cancun, Mexico, bespreken ze slechts technologische oplossingen terwijl we een systeemverandering nodig hebben.

1. Handen af van ons land en voedsel!
Multinationals monopoliseren onze voedselvoorziening. Aan de basis staan chemische bedrijven die bestrijdingsmiddelen en kunstmest verkopen. Ze ontwikkelen gentechgewassen, kopen zaadbedrijven op en vertellen met greenwash-verhalen om meer geld te verdienen. Grote agrobedrijven als Monsanto en Syngenta hebben andere prioriteiten dan voedselzekerheid en de bestrijding van klimaatverandering. Hun praktijken bedreigen kleinschalige landbouw en ‘voedselsoevereiniteit’ over de hele wereld.

2. Ons klimaat is niet te koop!
Een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing en CO2-vervuiling is industriële landbouw als grote soja- en oliepalmplantages. Monsanto is fanatiek aan het lobbyen om carbon credits te krijgen voor hun genetisch gemanipuleerde Roundup-Ready-soja. Deze teelt zou bijdragen aan de CO2-reductie. Maar in werkelijkheid wordt de soja vervoerd over de hele wereld en de naburige gemeenschappen worden vergiftigd met Roundup, verliezen hun eigen voedselproductie, en belanden in sloppen.

3. Voedselsoevereiniteit – geen voedselmonopolies!
De sleutel tot mondiale voedselzekerheid is voedselsoevereiniteit: lokale gemeenschappen die zelf over land, zaadgoed, water en duurzame landbouwpraktijken beschikken. Dit kan alleen zonder monopoliserende, winstnajagende en speculerende bedrijven als Monsanto en Syngenta. Kleinschalige landbouw draagt niet alleen bij aan de CO2-reductie, het biedt ook werk aan 2,8 miljard mensen, gebruikt minder fossiele brandstoffen, houdt rekening met lokale ecosystemen en vergiftigt het milieu niet met bestrijdingsmiddelen: de beste manier om de huidige voedsel- en klimaatcrisis te bestrijden.

Voor echte ‘slimme klimaatlandbouw’ moeten we beginnen met de leugens van de voedselindustrie te ontmaskeren. Laten we Monsanto’s Verborgen Agenda onder het voetlicht brengen met een Burgerinspectie!

Contact: verdelg-monsanto@riseup.net

Datum: dinsdag 2 november
Start inspectie 12:00, Westeinde 161, Enkhuizen (vanaf 11:00 tocht vanaf de binnenstad)
Presentatie resultaten: 13:00, zelfde locatie

_______________________________________

Public Inspection of a Monsanto Facility
Enkhuizen, Tuesday morning 2 November 2010

Food security in times of climate change?
1-5 Nov agro industry lobbies, powerful governments, the UN, and Worldbank are getting together in the conference It’s down 2 Earth in The Hague preparing for the climate summit COP16 this November in Cancun, Mexico. They come up with technological solutions when what we need is a system change.

1. Get you hands off our lands and food!
Multinationals are monopolizing our food supply. They are chemical companies selling pesticides and artificial fertilizers. These multinationals develop patented GM crops, buy up seed companies, and tell greenwash stories to sell more chemicals and make more money. Large agribusiness, such as Monsanto and Syngenta, have other agendas and priorities than food security or fighting climate change. Their practices threaten small-scale farming and peoples’ food sovereignty around the world.

2. Our climate is not for sale!
One of the main drivers of deforestation and CO2 pollution is industrial agribusiness, mainly with soy crops and palm oil monocultures. Monsanto is lobbying hard for carbon credits for their GM Roundup Ready soybeans because these would contribute to the reduction of CO2. But in reality the soy is transported all over the globe and nearby communities get poisoned with Roundup pesticide, loose their own food production, end up in the slums.

3. Food sovereignty – no food monopolies!
The only way to enable people around the world to feed themselves is to establish food sovereignty: local community control over lands, seeds, water and sustainable agricultural processes. This can only be achieved by getting rid of monopolising, profit-seeking corporations and speculators like Monsanto and Syngenta. Small-scale agriculture not only contributes positively to the carbon balance of the planet, it also gives employment to 2.8 billion people. It remains the best way to combat hunger, malnutrition and the current food crisis. It uses less fossil fuels, takes local ecosystems into account and does not poison the environment with pesticides.

To get real ‘climate smart agriculture’ we need to start with getting the truth out and reveal the corporate lies about the current agriculture system. Let’s bring out Monsanto’s Hidden Agenda with a Public Inspection!

Timeline:
11:00 start march from Enkhuizen city centre to Monsanto facility
12:00 start inspection (Westeinde 161 Enkhuizen)
13:00 presentation results (same location)

Contact: verdelg-monsanto@riseup.net (phone number not online)

Advertisements
Posted in Uncategorized